Name: 8 x Legendary Key
Price: 9.99 8.39 EUR

Con questo pacchetto otterrai 8 legendary key